Algemene voorwaarden van yesdesign

Laatst bijgewerkt: 23.10.2023

Dit document vormt een juridische overeenkomst tussen jou en yesdesign (hierna “wij,” “ons,” of “onze”). Door gebruik te maken van onze diensten voor het maken van websites en logo’s, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze diensten gebruikt.

Dienstverlening

yesdesign biedt diensten voor het ontwerpen en ontwikkelen van websites en logo’s. De exacte omvang en details van deze diensten worden vastgesteld in afzonderlijke overeenkomsten of projectvoorstellen.

Prijzen en betaling

De tarieven voor onze diensten worden vastgesteld in overeenstemming met het afgesproken projectvoorstel.

De klant stemt in met een niet-restitueerbaar voorschot van 30% van het totale projectbedrag bij aanvaarding van de offerte en dient dit bedrag te betalen binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst. Niet-tijdige betaling van het voorschot geeft yesdesign het recht om het project op te schorten totdat het voorschot is ontvangen.

De overige betalingen vinden plaats op het einde van het project. De definitieve facturatie, inclusief het resterende bedrag en eventuele extra kosten, wordt verstuurd binnen 14 dagen na de oplevering van het project. Betaling van deze factuur dient eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij niet-tijdige betaling wordt één herinnering verstuurd, die binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering moet worden betaald. Indien de betaling nog steeds niet is ontvangen, wordt er een rente van 10% per jaar in rekening gebracht op het factuurbedrag als verwijlintresten. Daarnaast heeft yesdesign van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire vergoeding van veertig euro (€40) voor invorderingskosten. yesdesign kan ook aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die zijn ontstaan door de laattijdige betaling.

Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in het project of de dienstverlening zijn mogelijk onder voorwaarde van wederzijdse schriftelijke overeenstemming tussen yesdesign en de klant. Eventuele extra kosten, planningsoverschrijdingen of andere gevolgen als gevolg van wijzigingen worden in onderling overleg besproken en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering door de klant worden kosten berekend op basis van geleverde diensten en kosten tot aan het moment van annulering, waarbij het voorschot geldt als minimum vereiste betaling. Betalingsvoorwaarden voor het voorschot zijn nader gespecificeerd in het projectvoorstel, dat integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. De klant meldt schriftelijk dat het project geannuleerd wordt. In het geval van annulering behoudt yesdesign het recht op het eigendom van alle creatieve werken, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, concepten, en andere intellectuele eigendommen.

Opleveringstermijnen

yesdesign zet zich in voor het naleven van overeengekomen opleveringstermijnen. In geval van mogelijke vertragingen stellen we de klant tijdig op de hoogte, inclusief redenen voor de vertraging. De klant begrijpt dat deze vertragingen niet automatisch leiden tot aansprakelijkheid voor yesdesign, tenzij anders overeengekomen in afzonderlijke overeenkomsten. Deze aanpak waarborgt transparante communicatie en flexibiliteit, met behoud van de kernverplichting tot tijdige oplevering.

Eigendom en Auteursrecht

Tenzij anders overeengekomen, behoudt yesdesign het auteursrecht op alle creatieve werken, inclusief websites en logo’s. De klant heeft het recht om de geleverde werken te gebruiken conform de overeengekomen doeleinden.

Aansprakelijkheid

yesdesign is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten, inclusief verlies van gegevens, winst of bedrijfsonderbrekingen. De aansprakelijkheid van yesdesign is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de geleverde diensten.

Garantie

Yesdesign staat garant voor de naleving van de overeengekomen specificaties in het projectvoorstel voor de geleverde diensten. Indien er gebreken worden geconstateerd, zal yesdesign zich inzetten om deze te herstellen of een nieuwe versie te verstrekken, zonder extra kosten voor de klant.

Vertrouwelijkheid

Beide partijen stemmen ermee in om vertrouwelijke informatie van de andere partij te beschermen en niet openbaar te maken.

Geschillenbeslechting

In het geval van geschillen of onenigheid tussen de klant en yesdesign, streven beide partijen naar een oplossing door bemiddeling. Bemiddeling omvat de inzet van een onafhankelijke derde partij die helpt bij het vinden van een oplossing die aanvaardbaar is voor beide partijen.

Toepasselijk Recht en Rechtsgebied

De overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan in België. Op alle rechtsbetrekkingen tussen yesdesign en de wederpartij is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing, tenzij contractueel anders overeengekomen. Een rechtbank in Limburg zal worden gebruikt.

Verwijzing naar het Privacybeleid

yesdesign hanteert een strikt privacybeleid met betrekking tot de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt de klant in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op onze website en maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Recht op Aanpassingen Algemene Voorwaarden

yesdesign behoudt het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Klanten worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via de website van yesdesign. Het voortgezette gebruik van onze diensten na kennisgeving van wijzigingen impliceert instemming met de bijgewerkte algemene voorwaarden.

Contactinformatie van yesdesign

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons cookiebeleid, neem dan contact met ons op via de website. Alle contactgegevens zijn aanwezig.